Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

UITZ. MET EEN RENTETYP, LPT < 1 JAAR

Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Rekening-courant financiële instellingen

1.624

1.905

Rekening-courant niet- financiële instellingen

91

Vorderingen op openbare lichamen

7.086

30.122

Overige vorderingen

11.990

13.522

TOTAAL

20.700

45.639

Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

7.086

30.122

TOTAAL

7.086

30.122

De post vorderingen op openbare lichamen bestaat uit debiteuren op openbare lichamen en compensabele BTW (BCF).

Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Debiteuren

7.511

9.556

Voorziening dubieuze debiteuren

-747

-820

Debiteuren - Belastingen

1.644

1.940

Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen

-354

-455

Debiteuren - Sociale Zekerheid

8.213

6.937

Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid

-4.277

-3.636

TOTAAL

11.990

13.522

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Drempelbedrag

3.494

3.494

3.494

3.494

Netto vlottende schuld

58.045

58.862

45.080

51.736

Ruimte / storting in schatkist

0

0

0

0

In 2018 is geen sprake geweest van een positief saldo op onze lopende rekening (zie de netto vlottende schuld), derhalve is er geen sprake van uitgezette middelen in 's Rijks schatkist. Voor meer informatie over het schatkistbankieren zie de Financieringsparagraaf.