Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

6.168

6.168

Leningen aan:

- Deelnemingen

5.269

56

5.212

Overige langlopende geldleningen

98.075

20.830

77.245

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

7.216

975

6.240

TOTAAL

116.727

0

0

21.862

94.865

Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Aandelen Rova Holding N.V.

174

174

Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V.

5

5

Aandelen BNG Bank N.V.

681

681

Aandelen Vitens N.V.

132

132

Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V.

45

45

Aandelen NV SRO

45

45

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

45

45

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V.

9

9

Parkeren Amersfoort B.V.

4.995

4.995

Amfors Holding B.V.

37

37

TOTAAL

6.168

6.168

Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Veiligheidsregio Utrecht

669

612

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

4.600

4.600

TOTAAL

5.269

5.212

Toelichting:
De aflossing over het boekjaar 2018 op de verstrekte lening aan Veiligheidsregio Utrecht bedraagt circa € 56.000.
Er is geen aflossing geweest op de verstrekte lening aan Grondexploitatie Amersfoort B.V.

Tabel: TBA.VA.3.4 Overige langlopende geldleningen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Hypothecaire geldleningen

92.291

72.138

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

5.031

5.002

Monumentenzorg

647

Sport - BSC Quick

107

105

TOTAAL

98.075

77.245

Toelichting:
De aflossingen aan de hypothecaire geldleningen bedraagt € 20,1 miljoen. De boekwaarde per 31-12-2018 bedraagt € 72,1 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2018 is 891 t.o.v. 1.164 in 2017.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. De aflossingen over het boekjaar 2018 bedragen circa € 28.500.
Monumentenzorg betreft verstrekte geldleningen aan de NV. Stadsherstel. De leningen zijn in het  boekjaar 2018 vervroegd afgelost.
In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2018 heeft er een kleine aflossing op de lening plaatsgevonden.

Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Startersleningen SVn

6.966

5.990

Kredietbank Nederland

250

250

TOTAAL

7.216

6.240

Toelichting:
De startersleningen SVN betreft de stand van de verstrekte leningen per 31 december 2018.
Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250 miljoen ten behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters. Hiervoor is geen looptijd. Deze lening wordt gebruikt voor bijstand aan Amersfoortse ingezetenen die dit nodig hebben en loopt totdat het geld op is.