Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VLOTTENDE PASSIVA

Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

72.198

92.288

Overlopende Passiva

73.704

64.402

TOTAAL

145.902

156.690