Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VASTE PASSIVA

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Eigen Vermogen

188.105

212.081

Voorzieningen

44.512

43.384

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

331.151

293.764

TOTAAL

563.769

549.229

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.