Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

VASTE SCHULD. RENTETYP.LPT >1 JR

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

288.585

257.683

- Binnenlandse bedrijven

29.461

24.243

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

12.441

11.765

Waarborgsommen

664

72

TOTAAL

331.151

293.764

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2018 bedraagt € 10,6 miljoen.
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van NV Bank Nederlandse Gemeenten ad           € 199,6 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank NV ad € 58,1 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2018 € 33 miljoen.
Binnenlandse bedrijven
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V., waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.
Waarborgsommen:
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.